Các trường đại học tiếp nhận học sinh dự bị
Đăng Ngày 17-04-2017

DỰ KIẾN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIẾP NHẬN CÁC NHÓM NGÀNH BỒI DƯỠNG
CỦA TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NĂM HỌC 2017-2018

Nhóm ngành Bồi dưỡng dự bị

Các trường đại học tiếp nhận

Tổ hợp môn bồi dưỡng

1. Nhóm ngành Y (gồm nhóm ngành Y1, nhóm ngành Y2)
1.1. Nhóm ngành: Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền (Nhóm ngành Y1) Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên Toán – Hóa – Sinh
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam
Khoa Y – Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Y Khoa Vinh
Trường Đại học Y Dược Huế
1.2. Nhóm ngành: Y học dự phòng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Kĩ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học (Nhóm ngành Y2) Trường Đại học Y Hà Nội Toán – Hóa – Sinh
Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Trường Đại học Y  Dược Thái Bình
Trường Đại học Y tế Công cộng
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2. Nhóm ngành Dược
Nhóm ngành Dược Trường Đại học Dược Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Khoa Y – Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Y Dược Huế
3. Nhóm ngành Luật
Nhóm ngành Luật Trường Đại học Luật Hà Nội Toán – Lí – Hóa,
Toán – Văn – Anh,
Văn – Sử – Địa.
Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh,
Văn – Sử – Địa
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh,
Trường Đại học Ngoại thương Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Trường Đại học Thương mại Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh
Trường Đại học Công đoàn Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh,
Văn – Sử – Địa.
Khoa Luật – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Toán – Văn – Anh,
Toán – Lí – Anh,
Văn – Sử – Địa,
Trường Đại học Luật – Đại học Huế Toán – Lý – Hóa 
Văn – Sử – Địa 
Toán – Văn – Anh
Trường Đại học Nội vụ Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh,
Văn – Sử – Địa.
4.Các nhóm ngành:
Kinh tế, kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, xã hôi, khoa học cơ bản, ngoại ngữ, hành chính, nông lâm, tài nguyên môi trường
4.1. Nhóm ngành Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh
Toán – Văn – Anh
Trường Đại học Ngoại Thương Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Học Viện Tài chính  Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Học Viện Ngân hàng Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Trường Đại học Thương mại Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Toán – Hóa – Sinh
Đại học Công đoàn Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Đại học Công nghiệp Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Đại học Điện lực Toán – Văn – Anh
Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Đại học Lao động – Xã hội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
4.2. Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ thông tin – Công nghệ sinh học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Toán – Hóa – Sinh
Trường Đại học Giao thông Vận tải Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  Toán – Lí – Hóa
Toán – Văn – Anh.
Toán – Lí – Anh,
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh
Toán – Hóa – Sinh
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội  Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh
Trường Đại học Thủy lợi Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh
Trường Đại học Điện lực Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh
Toán – Văn – Anh
Đại học Lâm nghiệp Toán – Lí – Hóa
Toán – Hóa – Sinh
Toán – Văn – Anh
Văn – Sử – Địa
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh
Toán – Văn – Anh
Trường Đại học Mỏ Địa chất Toán – Lí – Hóa
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh
Toán – Văn – Anh
4.3. Nhóm ngành Xã hội – Báo chí – Khoa học cơ bản (KHXH – KHTN) – Ngoại ngữ – Hành chính.

Trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội 

Toán – Lí – Hóa,
Toán – Văn – Anh
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh
Trường Đại học KHXH và Nhân văn –  Đại học Quốc gia Hà Nội Toán – Lí – Hóa,
Toán – Văn – Anh,
Văn – Sử – Địa.
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Toán – Văn – Anh
Học viện Báo chí và Tuyên truyền Văn – Sử – Toán
Toán – Văn – Anh
Văn – Sử – Địa.
Đại học Văn hóa Hà Nội Văn – Sử – Địa
Văn – Toán – Anh
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Văn – Sử – Địa,
Toán – Văn – Anh,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Lí – Hóa.
Trường Đại học Lao động – Xã hội Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh,
Văn – Sử – Địa.
Trường Đại học Công Đoàn Toán – Lí – Hóa,
Văn – Sử – Địa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh.
Học viện Hành chính Quốc gia Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Văn – Anh,
Văn – Sử – Địa.
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Văn – Sử – Địa,
Toán – Văn – Anh,
Toán – Lí – Hóa,
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Văn – Sử – Địa,
Toán – Văn – Anh,
Trường Đại học Lâm nghiệp                           Toán – Lí – Hóa,
Văn – Sử – Địa
Toán – Văn – Anh,
Đại học Công nghiệp Hà Nội Toán – Văn – Anh
Văn – Sử – Địa
Đại học Lâm nghiệp  Toán – Lý – Hóa
Toán – Văn – Anh
Văn – Sử – Địa
4.4. Nhóm ngành Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường. Học viện Nông nghiệp Việt Nam Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh,
Toán – Văn – Anh.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Toán – Lí – Hóa,
Toán – Lí – Anh,
Toán – Hóa – Sinh,
Toán – Văn – Anh.
Trường Đại học Lâm nghiệp  Toán – Lí – Hóa,
Toán – Hóa – Sinh,
Toán – Văn – Anh,

 

Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline