Quy chế tuyển sinh năm 2017
Đăng Ngày 18-04-2017

Quy chế

Tuyển sinh đại học hệ chính quy
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin Liên Quan