QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điểm trúng tuyển (đợt 2) Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương năm 2017
Đăng Ngày 28-08-2017

Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đợt 2 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương năm học 2017 – 2018:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC
DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
________________

Số:  166 /QĐ – DBĐHDTTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

Phú Thọ, ngày  28 tháng  8  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điểm trúng tuyển (đợt 2) trường Dự bị Đại học
Dân tộc Trung ương năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC
DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Văn bản hợp nhất số14/VBHN-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2014 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học;

Căn cứ Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng
01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm
ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TTBGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của BộGiáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch tuyển sinh dự bị đại học năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển sinh ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc xác định điểm trúng tuyển (đợt 2) vào học hệ dự bị đại học năm 2017;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tư vấn tuyển sinh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển (đợt 2) trường Dự bị Đại học Dân tộc
Trung ương năm 2017 như sau:

Stt Nhóm ngành bồi dưỡng Tổ hợp xét tuyển Mã nhóm ngành Điểm trúng tuyển xét kết quả Học bạ THPT Ghi chú
1 Các nhóm ngành khác: Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Xã hội, Báo chí, Khoa học cơ bản, Ngoại ngữ, Hành chính, Nông lâm, Tài nguyên môi trường. Toán – Lí – Hóa DBK 18.0 Không có môn
nào trong tổ hợp
môn xét tuyển
có điểm trung
bình môn < 6,0.
+ Các yêu cầu
khác theo thông
báo tuyển sinh năm 2017
Toán – Hóa – Sinh 18.0
Toán – Văn – Anh 18.0
Toán – Lí – Anh 18.0
Lưu ý: – Đối với xét kết quả Học bạ THPT: Điểm trúng tuyển là tổng điểm trung bình môn                          của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12.

– Điểm trúng tuyển được làm tròn đến 0,25.

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Bộ GD&ĐT (để b/c);
– Như điều 2 (để t/h);
– Lưu VT, BDQLCL.
TM. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HIỆU TRƯỞNG
TS. Lê Trọng Tuấn

 

Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Tư vấn theo TỔ HỢP MÔN

TOÁN - LÝ - HOÁ (A)
TOÁN - HOÁ - SINH (B)
VĂN - SỬ _ĐỊA (C)
TOÁN - VĂN - ANH (D1)
TOÁN - LÝ - ANH (A1)
TOÁN - VĂN - SỬ