Các Tổ Bộ Môn

Tổ Bộ môn Văn

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn liên quan đến bộ môn Văn. Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng của giáo viên và học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ dự bị đại học dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tổ Bộ môn Tự nhiên

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn liên quan đến bộ môn Lý, Hóa, Sinh. Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng của giáo viên và học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ dự bị đại học dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tổ Bộ môn Toán

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn liên quan đến bộ môn Toán. Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng của giáo viên và học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ dự bị đại học dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tổ Bộ môn Sử – Địa

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn liên quan đến bộ môn Sử, Địa. Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng của giáo viên và học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ dự bị đại học dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tổ Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn liên quan đến bộ môn Ngoại ngữ, Tin học. Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng của giáo viên và học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hệ dự bị đại học dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.