Các Đơn Vị Hành Chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác Tổ chức cán bộ; công tác hành chính công vụ, công tác văn thư; công tác thi đua khen thưởng, tư vấn pháp luật và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường giao.

Phòng Quản trị – Đời sống

Tham mưu, giúp hiệu trưởng trong việc quản lý nội bộ về Công tác hành chính, quản trị; Quản lý cơ sở vật chất; Tài sản; Công tác đời sống học sinh; Công tác truyền thông và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác học sinh sinh viên; công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác y tế học đường; công tác bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bao gồm: Công tác xây dựng kế hoạch - tài chính; công tác kế toán, thủ quỹ; tài sản và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Phòng Bồi dưỡng – Quản lý chất lượng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các công việc: Công tác giáo vụ, quản lý chất lượng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác thư viện; hoạt động giảng dạy của giáo viên; hoạt động học tập của học sinh; giáo dục kỹ năng, tư vấn học sinh; công tác tuyển sinh; công tác xét chuyển học sinh vào các cơ sở giáo dục đại học và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường giao.