Thông báo của trường đại học dành cho học sinh K47

Khánh Huyền
Khánh Huyền 14 Tháng Tám, 2022
Đã cập nhật 7:57 Sáng 14/10/2022
Đọc trong 3 phút

THÔNG BÁO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÀNH CHO HỌC SINH KHÓA 47

STTTên trường Đại họcNội dung thông báoLink thông báoGhi chú
1Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội  Yêu cầu học sinh đăng nhập thông tin trên hệ thống cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.https://dubiviettri.edu.vn/thong-bao-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ve-viec-yeu-cau-hoc-sinh-dang-nhap-thong-tin-tren-he-thong-cong-thong-tin-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao/ 
2Đại học Y – Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội  Quyết định về việc xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học tiếp tục theo học tại Đại học Y – Dược, Đại học Quốc gia Hà Nộihttps://dubiviettri.edu.vn/quyet-dinh-ve-viec-xet-chuyen-hoc-sinh-hoan-thanh-chuong-trinh-du-bi-dai-hoc-tiep-tuc-theo-hoc-tai-dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/ 
3Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội  Bổ sung thông tin xét chuyển diện Dự bị đại học Dân tộc và thông báo mã phương thức, mã số tổ hợp xét tuyển ĐHCQ năm 2022https://dubiviettri.edu.vn/thong-bao-cua-truong-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ve-viec-bo-sung-thong-tin-xet-chuyen-dien-du-bi-dai-hoc-dan-toc-va-thong-bao-ma-phuong-thuc-ma-so-to-hop-xet-tuyen-dhcq-nam-2022/ 
4Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội  Thông báo kết quả xét tuyển sớm tuyển sinh ĐHCQ năm 2022  https://dubiviettri.edu.vn/thong-bao-cua-truong-dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ve-viec-thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-som-tuyen-sinh-dhcq-nam-2022/ 
5Đại học Giao thông Vận tải  Quyết định số 1321/QĐ- ĐHGTVT về việc tiếp nhận học sinh Dự bị Đại học năm 2022https://dubiviettri.edu.vn/quyet-dinh-so-1321-qd-dhgtvt-ve-viec-tiep-nhan-hoc-sinh-du-bi-dai-hoc-nam-2022-cua-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai/ 
6Đại học Kinh tế quốc dân  Thông báo Kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Đại học chính quy năm 2022 Mã phương thức xét tuyển: 301  https://dubiviettri.edu.vn/thong-bao-ket-qua-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-ma-phuong-thuc-xet-tuyen-301/ 
7Đại học Y dược Thái Bình   Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh năm 2022  https://dubiviettri.edu.vn/truong-dai-hoc-y-duoc-thai-binh-huong-dan-dang-ky-nguyen-vong-tuyen-sinh-nam-2022/ 
8Đại học Văn hóa Hà Nội  Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường ĐH Văn hóa Hà Nội theo phương thức xét tuyển học sinh các trường Dự bị Dân tộc – Tuyển sinh năm 2022  https://dubiviettri.edu.vn/truong-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-trung-tuyen-vao-truong-dh-van-hoa-ha-noi-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-hoc-sinh-cac-truong-du-bi-dan-toc-tuyen-sinh-nam-2022/ 
9Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH QGHN  Yêu cầu học sinh Cập nhật thông tin xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Danh sách học sinh kèm theo)https://dubiviettri.edu.vn/thong-bao-cua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dh-qghn-ve-viec-yeu-cau-hoc-sinh-cap-nhat-thong-tin-xet-tuyen-co-danh-sach-hoc-sinh-kem-theo/ 
10Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội  Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển dành cho thí sinh xét tuyển theo diện dự bị đại học từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022.https://dubiviettri.edu.vn/thong-bao-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dh-quoc-gia-ha-noi-ve-viec-huong-dan-dang-ky-nguyen-vong-xet-tuyen-danh-cho-thi-sinh-xet-tuyen-theo-dien-du-bi-dai-hoc/ 
11Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  Yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống thông tin của Bộ giáo dục và Đào tạo từ ngày 22/7/2022 đến 17h ngày 20/8/2022.https://dubiviettri.edu.vn/thong-bao-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-ve-viec-yeu-cau-hoc-sinh-dang-ky-tren-he-thong-thong-tin-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao/ 
TAGGED:
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận